സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പേഴ്‌സണലിനായുള്ള ടെക്‌നിക്കൽ റൈറ്റേഴ്‌സ് കോഴ്‌സ്

വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യക്തത നൽകുന്ന പ്രായോഗികവും സംക്ഷിപ്തവുമായ ഫോർമാറ്റിൽ സാങ്കേതികവും സാങ്കേതികേതരവുമായ ഉപദേശങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഈ കോഴ്‌സ് സംഗ്രഹിക്കും.

ആരാണ് കോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്?

നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ആന്തരികമായി അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫും മാനേജർമാരുമാണ് ഈ കോഴ്‌സിനുള്ള പ്രേക്ഷകർ.

നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കുക

ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ‌ ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വായനക്കാർ‌ക്ക് വിവരങ്ങൾ‌ കണ്ടെത്തുന്നതും നിങ്ങളുടെ സന്ദേശത്തിന് വ്യക്തത നൽകുന്നതുമായ വിവരങ്ങൾ‌ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ‌ ഞങ്ങൾ‌ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും;

  • നിങ്ങളുടെ ടാർഗെറ്റ് പ്രേക്ഷകരെ തിരിച്ചറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക

  • പത്രക്കുറിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ശരിയായ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോർമാറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

  • ഒരു ഉപദേശകനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ആരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്, ശരിയായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക

  • ഒരൊറ്റ ഉറവിട ശേഖരം തിരിച്ചറിയുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക

  • സാങ്കേതിക എഴുത്തുകാർക്കുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടം

  • സ്വകാര്യത ആവശ്യകതകൾ മനസിലാക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക

  • ഉപദേശക, റിപ്പോർട്ട് റിലീസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ

  • വീട്ടുജോലി വിദ്യകൾ ഉപദേശിക്കുകയും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു