സൈബർ സുരക്ഷ ബോധവൽക്കരണ പരിശീലനം

നിങ്ങളുടെ സൈബർ പ്രതിരോധക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക

ആരാണ് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾക്കായി തിരയുന്നത്? 

ഇൻറർനെറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫുകളെ ബോധവത്കരിക്കുന്ന നിരവധി കോഴ്സുകൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഹാക്കർമാരിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം സ്റ്റാഫിന് അറിയാം. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫുമായി സൈബർ സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഈ കോഴ്‌സ് ആറ് മാസമോ പ്രതിവർഷമോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

കോഴ്‌സ് ഫലങ്ങൾ

ഈ അവതരണം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനെ സഹായിക്കും

  • സൈബർ സുരക്ഷയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന അവലോകനം നേടുക

  • ഇന്റർനെറ്റിൽ സുരക്ഷിതമായ സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക

  • ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കുക

  • ഇൻറർ‌നെറ്റിൽ‌ ഒരു ടാർ‌ഗെറ്റ് ആകുന്നതും വൈറസുകളെയും ഹാക്കർ‌മാരെയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം

Cyber Quote 9.png