ഒരു സൈബർ യുദ്ധ ടീമിനെ വിന്യസിക്കുന്നു

സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

മുൻകൂട്ടി നിർവചിച്ച സി‌എസ്‌ആർ‌ടി നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും; സാധാരണയായി റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌ത ആക്രമണ തരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസിലാക്കുക; വിവിധ സാമ്പിൾ സംഭവങ്ങൾക്കായി വിശകലനവും പ്രതികരണ ചുമതലകളും നിർവഹിക്കുക; സംഭവങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ വിമർശനാത്മക ചിന്താശേഷി പ്രയോഗിക്കുക, സി‌എസ്‌ഐ‌ആർ‌ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.

ഒരു സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നതിനാണ് കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. സി‌എസ്‌ആർ‌ടി സേവനങ്ങൾ‌, നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ഭീഷണികൾ‌, സംഭവ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്നിവയുൾ‌പ്പെടെ സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവലോകനം ഇത് നൽകും.

സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പരിചയക്കുറവോ കുറവോ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാഫുകൾക്കാണ് ഈ കോഴ്‌സ്. സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ അവരുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രധാന സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലികളെയും വിമർശനാത്മക ചിന്താശേഷിയെയും കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ആമുഖം ഇത് നൽകുന്നു. സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ പുതിയവർക്ക് ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ദൈനംദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാവുന്ന സാമ്പിൾ സംഭവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ കോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് സൈബർ സുരക്ഷയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു

3 (1).png

ആരാണ് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്?

  • സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പരിചയക്കുറവുള്ള സ്റ്റാഫ്

  • മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രക്രിയകളും കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ്

  • അടിസ്ഥാന സംഭവങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും

നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കുക

ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും

  • ഒരു സൈബർ ആക്രമണത്തിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനെ വിന്യസിക്കുക.

  • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട പ്രക്രിയകൾ, നയങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുക.

  • ഒരു CSIRT സേവനം നൽകുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക, ആശയവിനിമയം, ഏകോപന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ മനസിലാക്കുക

  • കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ സംഭവങ്ങളുടെ ആഘാതം വിമർശനാത്മകമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുക.

  • വിവിധ തരം കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ സംഭവങ്ങൾക്കായി പ്രതികരണ തന്ത്രങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നിർമ്മിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.