സൈബർ നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും

നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനായി അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും:

  • നിലവിലുള്ള നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്യുന്നു

  • പുതിയ നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും എഴുതുന്നു

  • ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ടെം‌പ്ലേറ്റുകളും ലഭ്യമാണ്

  • എൻ‌എസഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യകതകൾ‌ക്ക് (പി‌എസ്‌ആർ) ബാധകമായത് നോക്കുമ്പോൾ

  • എൻ‌എസഡ് ഇൻ‌ഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി മാനുവലിലേക്ക് (ഐ‌എസ്‌എം) പ്രയോഗക്ഷമത നോക്കുന്നു

  • സൈബർ റെസിലൈൻസി അവലോകനം

  • സൈബർ ശേഷി പക്വത മോഡൽ

  • സൈബർ പരിശീലന റോഡ് മാപ്പ്