സൈബർ റിസ്ക് വിലയിരുത്തലുകൾ

നിങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ഘട്ടം

സൈബർ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് (സൈബർ റീകണൈസൻസ്) ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യും:

 • പ്രതിരോധം ആവശ്യമുള്ള അപകടസാധ്യതയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ, മുൻ‌ഗണനാ ആസ്തികൾ

 • ഒരു ദീർഘകാല സംരക്ഷണ തന്ത്രം

 • ലഘൂകരണ തന്ത്രം (പ്രതിരോധ പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുക)

 • വിവര സുരക്ഷ, ബിസിനസ്സ് തുടർച്ച, ഐടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രവർത്തന റിസ്ക് മാനേജുമെന്റ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ

 • പ്രവർത്തന റിസ്ക്, ഭീഷണി, കേടുപാടുകൾ, ആഘാതം, സേവനങ്ങൾ, അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്തികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവർത്തന പരിജ്ഞാനം നേടുക

 • ഉൾപ്പെടുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ:

  • ഒരു യുദ്ധ ടീം സൃഷ്ടിക്കുന്നു (ആക്രമണമുണ്ടായാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക

  • ഒരു യുദ്ധ ടീം മാനേജുചെയ്യുന്നു

  • സൈബർ ആക്രമണ സമയത്തും ശേഷവും ഒരു യുദ്ധ ടീമിനെ വിന്യസിക്കുന്നു